logo
+420 582 335 622
 Rodinné právo

Rodinné právo je jedním ze základních pilířů soukromého práva. Od ostatních odvětví se ale liší nutným osobním přístupem a časovou dosažitelností advokáta, což je u mne samozřejmostí. Jedná se patrně o nejcitlivější oblast práva, protože se přímo dotýká osobních a rodinných vazeb. Mé služby lze v rámci rodinného práva rozdělit do čtyř kategorií:

- sepis předmanželských a manželských smluv,

- rozvod či rozchod s úpravou poměrů ke společným nezletilým dětem a vypořádání společného majetku (tzv. sporné rodinné právo),

- oblast omezeně svéprávných a nezletilých dětí - například uzavírání smluv nebo omezení ve svéprávnosti,

- osvojení (adopce) dětí, pěstounství nebo ústavní péče.

Sepis manželských smluv

Ve spolupráci s notáři mohu svým klientům nabídnout sepsání předmanželských a manželských majetkových smluv, které upraví nebo modifikují majetkový režim mezi manžely. Důvodem pro sepsání těchto smluv může být více; nejčastější variantou bude sice ochrana výlučného majetku jednoho z manželů, dalším častým důvodem je však i ochrana druhého manžela před závazky toho prvního. Těmito smlouvami je možná i modifikace již stávajícího společného nebo výlučného majetku - například vložení výlučné nemovitosti do společného jmění manželů.

Pakliže jeden z manželů se sepisem smlouvy o úpravě manželského majetkového práva nesouhlasí, může se druhý (má-li k tomu závažný důvod) obrátit na soud, aby stávající společné jmění manželů zúžil nebo zrušil. Takovým rozhodnutím manželství nezaniká, ale žalující manžel je ochráněn před případnými závazky toho druhého, pokud je například neomezeně ručícím společníkem v osobní obchodní společnosti nebo podniká coby OSVČ hazardním způsobem.

Sporné rodinné právo

V rámci druhé skupiny se bude jednat o rodinné právo se spornými prvky mezi osobami. V ideálním případě není zásahu právníků v rodinném právu třeba, ale pro případ neshody či problémů jsem zde pro Vás. Mým krédem v oblasti rodinného práva je intenzivní snaha o dosažení domluvy mezi manžely, rodiči, rodinnými příslušníky či partnery. Za účelem dosažení této dohody nabízím spolupráci s odborníky na rodinnou mediaci, terapeuty nebo odborníky z center pro rodinnou výchovu.

Pokud však taková dohoda není možná, jsem připraven se za Vás postavit a bojovat. Nečekejte však, prosím, snahu o likvidaci druhé osoby, ale snahu o dosažení nejlepšího zájmu dítěte.

V této oblasti Vám mohu nabídnout zejména následující služby:

- sepsání návrhu a zastupování v řízení o úpravě poměrů ke společným nezletilým dětem (úprava péče, úprava vyživovací povinnosti, úprava styku),

- sepsání návrhu a zastupování v řízení o rozvod manželství,

- sepsání návrhu a zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů nebo o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví.

V případě možnosti domluvy mezi manžely je možné poměry ke společným nezletilým dětem upravit formou dohody, kterou soud schválí rozsudkem. Při přípravě této dohody rodičů se připraví rovněž dohody o vypořádání společného jmění manželů, vyživovací povinnosti a společného bydlení. Návrh na schválení dohody ve věci nezletilých dětí a tato druhá dohoda upravující aspekty mezi manžely se pak společně s rozvodovým návrhem podají k příslušnému soudu (případně příslušným soudům). Soud pak nejprve v opatrovnickém řízení schválí dohodu rodičů o úpravě poměrů ke společným nezletilým dětem. Následně soud v civilním (sporném) soudním řízení rozvede manželství a odpadá řízení o vypořádání společného jmění manželů. Sepis dokumentů je možné zvládnout během jedné společné návštěvy v advokátní kanceláři, následně již manželé mohou k soudním jednáním, která zpravidla netrvají příliš dlouho (opatrovnické přibližně hodinu, rozvodové přibližně půl hodiny), chodit sami. Vše je zpravidla hotové do 4 až 6 měsíců. Uvedené je samozřejmě možné s drobnými obměnami aplikovat na nesezdané partnery se společnými dětmi nebo na bezdětná manželství.

Pokud taková dohoda mezi manžely nebo rodiči není možná, je třeba začít s návrhem na úpravu poměrů ke společným nezletilým dětem a vyřešit otázku péče, vyživovací povinnosti a styku. Péče může být výlučná, střídavá nebo společná; je možné nastavit vhodnou výlučnou péči jednoho rodiče s rozšířeným stykem druhého rodiče. Vyživovací povinnost by měla odpovídat životní úrovni rodičů, pečující rodič ji plní zejména svou osobní péčí. Styk druhého rodiče s dítětem se zpravidla nastavuje tak, aby byl zachován potřebný styk dítěte s oběma rodiči, je-li to v jeho nejlepším zájmu. Kolikrát i znepřátelení rodiče před vyhlášením soudního rozsudku uzavřou dohodu, protože se jim při druhém nebo třetím jednání u soudu vybaví pocit rodičovské odpovědnosti vůči dítěti, které soudním řízením vystavují nepříjemným situacím. Pakliže k takové dohodě rodičů dojde, a soud ji schválí, je možné postupovat podle předchozího odstavce. Ohledně vyživovací povinnosti na společné děti a posuzování její výše si dovolím odkázat na svůj předchozí článek, ve kterém jsem se pokusil vyložit kritéria, které bude soud při rozhodování zvažovat.

V případě vážných problémů je možné dosáhnout na omezení rodičovského odpovědnosti jednoho z rodičů, případně i na její zbavení. Nejedná se však o běžné prostředky používané v rodinném právu, ale o tzv. záchrannou brzdu, kdy by jinak dítěti hrozila závažná újma.

Pokud mezi rodiči dohoda o úpravě poměrů ke společným nezletilým dětem uzavřena není, upraví tyto poměry soud rozsudkem, který by měl odpovídat nejlepšímu zájmu nezletilých dětí. U manželů pak následuje návrh na rozvod manželství, ve kterém se řeší jen to, zda je manželství trvale a nenávratně rozvráceno a neexistuje možnost obnovení manželského soužití. Na rozdíl od situace, kdy manželé společně sepíší dohodu o vypořádání společného jmění manželů, vyživovací povinnosti a práv společného bydlení a podají společně návrh na tzv. nesporný rozvod manželství, v tomto případě bude soud zkoumat příčiny rozvratu manželství. Manželé však ještě mohou společně prohlásit, že příčiny rozvratu manželství byly obecné - například vzájemná neshoda na výchově dětí a společný život. Soud toto shodné prohlášení může a nemusí přijmout. Pakliže jej nepřijme, pak bude sám zkoumat, jaké příčiny za rozvratem manželství stojí (a jsou-li dány). Soud manželství nerozvede do té doby, dokud nebudou upraveny poměry ke společným nezletilým dětem.

Do tří let od právní moci rozsudku o rozvod manželství je třeba podat návrh na vypořádání společného jmění manželů (toho, co za manželství manželé společně nabyli), jinak se bude mít za to, že k vypořádání došlo následujícím způsobem:

a) hmotné věci movité jsou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou, své rodiny nebo rodinné domácnosti výlučně jako vlastník užívá,

b) ostatní hmotné věci movité a věci nemovité jsou v podílovém spoluvlastnictví obou; jejich podíly jsou stejné,

c) ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma; jejich podíly jsou stejné.

V rámci podaného návrhu na vypořádání společného jmění manželů je možné uplatnit tzv. vnosy - nároky na vypořádání výlučného majetku jednoho z manželů, který byl vnesen ve prospěch společného majetku obou manželů anebo nároky na vypořádání společného majetku obou manželů, který byl vnesen do výlučného majetku jednoho z manželů. Dále je možné rovněž navrhovat tzv. disparitu vypořádacích podílů - tedy snažit se upravit výši podílů na společném majetku obou manželů ze zákonných 50:50 například na 60:40. Tato disparita může být odůvodněna tím, jak se který z manželů staral o společné děti či rodinnou domácnost, nebo jak se podílel na nabytí hodnot ve společném jmění manželů.

Bývalí manželé (případně i ti stávající) mohou soudně uplatňovat i další nároky - například výživné na (rozvedeného) manžela, vypořádání práv společného bydlení nebo třeba i sdělení informací o zdravotním stavu či majetkové situaci (tato je omezena jen na stávající manželství).

Pakliže partneři nebyli sezdání, není třeba rozvod ani vypořádání společného jmění manželů řešit. Je však možné domáhat se zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ke společným věcem nebo se domáhat vrácení darů či půjček. Zde je třeba zmínit zákonné ustanovení, podle kterého promlčecí lhůty mezi partnery neběží, dokud spolu sdílí společnou domácnost.

V oblasti sporného rodinného práva Vám rovněž mohu poskytnout služby z církevního práva - zejména zajištění církevního rozvodu u manželů římskokatolického vyznání. Rovněž Vám mohu pomoci se zrušením registrovaného partnerství.

Pakliže je třeba v rámci rodinného práva řešit i domácí násilí, mohu Vám v této oblasti poskytnout plnohodnotnou spolupráci. V takovém případě je možné se nejprve domáhat toho, aby násilník opustil společné obydlí (byť je třeba v jeho výlučném vlastnictví) a aby se s obětí domácího násilí nebo i dětmi nestýkal. Vzhledem k potřebě tyto aspekty pojmout komplexně se s dovolením odkazuji na oblast mých právních služeb, která se přímo týká domácího násilí.

Oblast omezeně svéprávných a nezletilých

V této oblasti Vám mohu pomoci při řešení tíživých rodinných otázek, kdy dospělý člověk pro duševní poruchu již nemůže samostatně právně jednat (vstupovat do právních vztahů). Můžeme společně probrat, jaké jsou jednotlivé možnosti a případně, zda je skutečně třeba zahájit řízení o omezení svéprávnosti. Každé omezeně svéprávné osobě je třeba určit opatrovníka, který ji bude zastupovat. V případě, že žádná taková (způsobilá) osoba není, soud jmenuje opatrovníka veřejného.

Ani opatrovník však nemůže opatrovance zastupovat ve všech věcech - například při nakládání s nemovitou věcí nebo se značnou finanční částkou bude potřebovat přivolení soudu (opět ve formě rozsudku). Tato situace je stejná i u nezletilých dětí, které nenabyly plné svéprávnosti. S právním poradenstvím v této oblasti, včetně sepisu smluv a soudních návrhů na udělení přivolení, jsem Vám připraven pomoci.

V případě nezletilých dětí mohu nabídnout pomoc i při podání návrhu na přiznání plné svéprávnosti, návrhu na povolení uzavřít manželství před dosažením zletilosti (u obou nejdříve od 16 let z vážných důvodů) nebo při přivolení soudu s provozováním obchodního závodu nezletilým, který není plně svéprávný.

Osvojení, pěstounství a ústavní výchova

V rámci své praxe se setkávám i s případy, kdy je třeba zvolit náhradní péči o dítě. V rámci osvojení rád nabídnu pomoc pro přijetí dítěte za své, stejně tak jako v případě pěstounství nebo tzv. péče třetí osoby (například prarodičů) při zajištění péče.

Ústavní péče nastává v případě, že není žádná osoba, která by se o dítě dokázala řádně postarat, případně kdy protředky běžného výchovného působení na dítě již nepomáhají snaze dítě řádně připravit na budoucí život. V této oblasti mohu pomoci jak se zahájením řízení o ústavní péči, tak se změnou či zrušením takového rozhodnutí. V případě dětské kriminality mohu nabídnout v rámci sekce trestního práva i zajištění obhajoby dítěte v takovém řízení. V případě trestního řízení ve věcech mladistvých tak například mohu pomoci se změnou ochranné výchovy na výchovu ústavní a následnou změnu na rodinnou péči o dítě.