logo
+420 582 335 622
 Domácí násilí

V rámci své advokátní praxe se věnuji i obětem domácího násilí a nebezpečného pronásledování. Bez nadsázky se jedná o nejcitlivější oblast nabízených právních služeb, protože předmětem zájmu jsou většinou intimní problémy mezi manžely, partnery nebo rodiči a dětmi. Úvodem je třeba zmínit jednu důležitou radu - oběť domácího násilí by se neměla bát či stydět domácí násilí oznámit. Za domácí násilí oběť nemůže, není povinna jej jako trest za své jednání snášet a nikdo nemá právo druhému psychicky či fyzicky ubližovat. Obětí domácího násilí se mohou stát děti, ženy i muži.

Jak mohu domácí násilí oznámit?

Domácí násilí nemusíte hlásit jen prostřednictvím právního zástupce, někdy situace ani jeho návštěvu neumožňuje. K dispozici je Vám tísňová linka Policie ČR 158, případně se můžete obrátit na telefonické krizové poradenství, například Bílý kruh bezpečí 116 006, ACORUS 283 892 772 nebo Linka důvěry 731 197 477. Kontaktovat lze i jednotlivá intervenční centra, jejichž seznam je dle místní působnosti zveřejněn zde. Osobně se Vám budou věnovat policisté i na každé služebně či státní zástupci na státním zastupitelství.

Gesto pro domácí násilí

V době covidové, kdy se většina setkání přesunula do online prostoru, došlo k nárůstu evidovaných počtů domácího násilí. Protože ohrožené osoby nemají tolik příležitosti vymezit se z dohledu násilníka, aby mohly domácí násilí ohlásit, došlo k vytvoření mezinárodního gesta pro domácí násilí - stačí otevřít dlaň směrem ke kameře (směrem k pozorujícímu), ohnout palec do dlaně a následně jej sevřít v pěst podle ilustrativního obrázku. Osoba, která uvedené gesto spatří (nemusí se jednat o online prostor) by měla neprodleně na Policii ČR oznámit, kdo uvedený signál použil, kdy se tak stalo, při jaké příležitosti a kde uvedená osoba přebývá, případně jaké jsou na ni kontatní údaje. Pokud zná i osobu pravděpodobného agresora, pak by měla sdělit i informace o něm.

Symbol pro domácí násilí:

Více o symbolu pro domácí násilí

Co je to domácí násilí a jak se proti němu bránit

Domácí násilí lze popsat jako fyzické či psychické útoky jednoho člověka na druhého, které zpravidla mají opakující se charekter a mezi oběma osobami je dán bližší vztah (manželé, partneři, dítě a rodič či rodič a dítě). Právní řád nabízí několik způsobů ochrany proti domácímu násilí. Tím nejúčinnějším je možnost donutit agresora opustit společné bydliště a zdržet se kontaktování oběti.

Prvním krokem může (ale nemusí) být vykázání agresora ze společného obydlí Policií České republiky. Policie k tomuto kroku zpravidla přistoupí, pokud je jí známo, že se agresor ve společném obydlí dopouští jednání, které může mít znaky fyzického či psychického násilí. V takovém případě policie rozhodne o vykázání agresora, s tímto bezodkladně agresora seznámí, umožní mu vzít si ze společného obydlí věci a následně agresorovi odebere klíče. Platnost vykázání je 10 kalendářních dní, ale jeho účinky jsou prodlouženy, pokud je ze strany oběti (resp. jejího právního zástupce) nebo státního zastupitelství podán k příslušnému soudu návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud takové předběžné opatření vydá z důvodu tělesného nebo duševního násilí vůči manželovi nebo jinému, kdo v rodinné domácnosti manželů žije, pokud se stane nesnesitelným. Předběžné opatření soud vydá do 48 hodin od podání návrhu na dobu 1 měsíce, kterou lze prodloužit až na dobu 6 měsíců. Během této doby je možné zařídit úpravu poměrů ke společnému obydlí nebo si obydlí najít jiné (a to i formou azylového domu nebo chráněného bydlení). Pro vykázání ani pro předběžné opatření není překážkou, že rodinná domácnost se nachází v nemovitosti, jejímž výlučným vlastníkem je agresor.

Další kroky jsou již obdobné, jako ve věcech rodinněprávních - záleží, zda je agresor a oběť v manželském svazku a zda spolu mají (nezletilé) děti. Prvním krokem je úprava poměrů ke společným nezletilým dětem (péče, výživné, styk), kdy domácí násilí je jedním z důvodů, pro které lze druhého rodiče - agresora omezit v oprávnění styku s dětmi, případně upravit jeho rodičovskou odpovědnost. Následuje řízení o rozvod manželství, kdy příčinou rozvratu manželství může být právě domácí násilí. A konečně domácí násilí může být silným důvodem pro disparitu vypořádacích podílu v rámci řízení o vypořádání společného jmění manželů. Pokud k uzavření manželství nedošlo, jedná se o silné kritérium při zrušení a vypořádání spoluvlastnictví ke společným věcem.

Na návrh oběti domácího násilí, kterou agresor donutil k uzavření manželství, je možné takové manželství prohlásit za neplatné. Tento návrh je možné podat do 1 roku od okamžiku, kdy tak bylo možné vzhledem k okolnostem nejdříve učinit. Tento okamžik se může v odůvodněných případech počítat i od vykázání agresora ze společného obydlí.

Zastupování obětí trestných činů

Zastupování obětí domácího násilí nabízím i v oblasti trestního (či přestupkového řízení). Pokud domácí násilí dosáhne jisté intenzity, že je způsobilé nepříznivě ovlivnit zdravotní stav oběti, nabízí se i ochrana prostředky trestního práva. Nemusí se jednat o fyzické násilí, neboť i to psychické je způsobilé vyvolat újmu, resp. i těžkou újmu na zdraví. S obětí je v takovém řízení zacházeno se zvláštním ohledem. V rámci trestního řízení je možné uplatnit nárok na náhradu škody a nemajetkové újmy za škůdcem. Škoda představuje hmotnou újmu (poškozené věci, ušlý zisk, náhradu peněžitých výdajů). Oproti tomu v rámci nemajetkové újmy je možné dosáhnout zadostiučinění za bolestné, ztížení společenského uplatnění a vytrpěné psychické újmy.