logo
+420 582 335 622
 Zdravotnické právo

Ve své advokátní i akademické kariéře se zaměřuji i na zdravotnické právo, ve kterém se nejčastěji věnuji sporům mezi poskytovatelem zdravotních služeb a pacientem, případně jeho osobami blízkými. Je nutné si uvědomit, že se jedná o specializovanou právní oblast, ve které je nutná spolupráce s experty na medicínu. Velkou roli zde budou mít znalecké posudky a jiné expertní zprávy ohledně způsobu poskytovaných zdravotních služeb.

Zastupování pacientů

Zastupování pacientů nabízím v oblasti občanskoprávní (náhrada újmy), trestněprávní (zastoupení poškozeného) a správněprávní (přezkum posudků). Případů, ve kterých je zastoupení pacienta žádoucí, je hned několik - od žádosti o přístup ke zdravotní dokumentaci až po nejčastější spor týkající se postupu non lege artis a případné náhrady nemajetkové újmy. Další možnou kategorií související se zdravotnickým právem je přezkum lékařských posudků týkajících se zdravotní způsobilosti zaměstnance stran pracovně-lékařských služeb. Případný přezkum takového posudku je vázán striktními lhůtami, proto není radno ztrácet čas.

Zastupování poskytovatelů zdravotních služeb

Své služby rád nabídnu i zdravotníkům a poskytovatelům zdravotních služeb. V tomto ohledu nabízím možnou spolupráci zejména při následujících situacích:

- vytvoření vzorů pro vedení zdravotnické dokumentace,

- audit GDPR stran dodržování povinností při správě osobních údajů,

- pracovněprávní spory vznikající při poskytování zdravotních služeb,

- postup při získání oprávnění k poskytování zdravotních služeb,

- zastupování při obraně před nároky vyplývající z náhrady újmy.

Specifické situace

Závěrem je třeba uvést, že své služby jsem připraven poskytnout i ve specifických situacích souvisejících se zdravotnickým právem, zde však případným klientům kladu na srdce rychlost, se kterou je třeba jednat, aby poskytnutí mých služeb bylo účinné.

První situaci je rozhodování v souladu s dříve vysloveným přáním pacienta. Pokud pacient zanechal vzkaz, jak si přeje, aby s ním bylo nakládáno pro případ, že svoji vůli nebude moci řádně projevit, je třeba učinit kroky k prosazení této pacientovy vůle. Takovým dříve vysloveným přáním může být žádost, aby pacient nebyl udržován přístrojovou léčbou v situaci, kdy to pro něj již nebude důstojné, případně aby byl naživu držen za každou cenu.

Dalším specifikem může být rozhodování na základě zástupného souhlasu. Děje se tak v případě, že pacient není schopen projevit svou vůli ohledně dalšího poskytování či neposkytování zdravotních služeb. Pokud pacient nezanechal dříve vyslovené přání, přechází rozhodovací pravomoc na vymezené osoby blízké. V některých případech se k zástupnému souhlasu bude vyžadovat i přivolení příslušného soudu.

Patrně poslední specifickou situací, která může nastat a vyžádá si urgentní přístup, je stav, kdy buď poskytovatel zdravotních služeb nebo pacientovo okolí rozhoduje o ukončení (bezvýsledné) léčby a odpojení pacienta od přístrojů. Je nutné si uvědomit, že poskytování zdravotních služeb je přes svá specifika stále soukromoprávní smlouvou, kdy prostřednictvím soudu je možné docílit toho, aby plnění této smlouvy nebylo ukončováno. Zde je nutné bezodkladně požádat o nařízení předběžného opatření, které uloží dotčené straně, aby setrvala v poskytování léčby směřující k uchování života.