logo
+420 582 335 622
 Trestní právo

Svým klientům mohu nabídnout rovněž kvalitní spolupráci v trestních věcech. Specializuji se jak na zastoupení osoby obviněné, tak osoby poškozené. Samozřejmostí je i zastoupení právnické osoby coby její obhájce či zmocněnec. V rámci trestního práva nejprve klientům nabízím provedení analýzy jejich případu a nastínění možného postupu. Při obhajobě i zastupování poškozených spolupracuji se špičkovými soudními znalci a jinými odborníky, jejichž znalosti mohou být zásadním důkazním prostředkem ve věci.

Obhajoba v trestních věcech

Obhajobu v trestních věcech nabízím jak zletilým fyzickým osobám, právnickým osobám, mladistvým i dětem mladším 15 let. Advokát se může s klientem účastnit již provotních prověřovacích úkonů orgánů činných v trestním řízení - tzv. výzvy k podání vysvětlení. Přípravou klienta na podání vysvětlení a svou účastí může advokát ovlivnit, zda bude trestní řízení proti klientovi vůbec zahájeno.

Nezapomínejte, prosím, že plnou moc pro zastupování obviněného (resp. osoby, proti které je řízení vedeno) mu nemusí udělit jen on sám, ale může tak učinit i příbuzný v pokolení přímém, jeho sourozenec, osvojitel, osvojenec, manžel, partner, druh, jakož i zúčastněná osoba. Uvedená možnost zmocnění představuje velkou výhodu, pokud je obviněný omezen na osobní svobodě (např. zadržení, zatčení, vazba, trest odnětí svobody) a sám plnou moc udělit nemůže. Pokud se v takové situaci nachází Váš blízký, můžete použít plnou moc, jejíž vzor je níže zveřejněn, a tento mi poté předejte. Pomoc advokáta je v takovém případě důležitá nejen z důvodu právní pomoci, ale i coby psychická podpora dané osoby. Obhajobu mohu převzít i v přpadě, že byl obviněnému ustanoven i tzv. advokát ex offo.

V rámci své advokátní praxe se jako obhájce ve věcech trestních specializuji zejména na kriminalitu násilnou, majetkovou, dopravní, drogovou, hospodářskou a kriminalitu mladistvých a dětí mladších 15 let. Není však problém domluvit se na převzetí zastoupení i v jiných případech.

Zastoupení poškozeného a náhrada škody

Pakliže Vám byla způsobena škoda či újma trestným činem jiné osoby, je vhodné nechat se zastoupit advokátem již od zahájení trestního stíhání, případně již při sepisu trestního oznámení, neboť tím poškozený zvyšuje svoji šanci na to, aby mu soudním rozhodnutím bylo přiznáno právo na náhradu škody či újmy.

Újma může být majetková (například posprejovaná fasáda, rozbitý automobil, odcizená finanční hotovost) i nemajetková (bolestné a ztížení společenského uplatnění při ublížení na zdraví, psychické útrapy nebo odškodnění jiné újmy, například při pomluvě). V případě připojení se poškozeného s nárokem do trestního řízení může soud odsouzeného zavázat k náhradě způsobené újmy - takové rozhodnutí je pak možné soudně nebo exekučně vykonat.

Zastoupení poškozeného advokátem může být rovněž finančně výhodné, protože soud v případě rozhodnutí o uznání viny obviněného následně rozhodnuje i o nákladech řízení poškozeného, které vznikly v důsledku přibrání advokáta coby zmocněnce.