logo
+420 582 335 622
 Rozhodce

Sjednaní rozhodčí doložky nebo uzavření rozhodčí smlouvy je jedním z mimosoudních způsobů řešení konfliktu. Oproti soudnímu řízení se vyznačuje zejména větší rychlostí vyřízení sporu a úsporou financí. Oproti tomu bývá povětšinou písemné a proti rozhodnutí rozhodce nepřísluší zpravidla podat řádný opravný prostředek.

Svým klientům a obchodním partnerům nabízím za předpokladu dané arbitrability a arbitrovatelnosti možnosti sjednání, že všechny spory z daného právního vztahu mohu rozhodovat já, coby rozhodce ad hoc (tzv. rozhodčí doložka), anebo že již vzniklý spor z právního vztahu rozhodnu namísto soudu já (tzv. rozhodčí smlouva). 

Podmínky pro uplatnění rozhodčího řízení

Aby bylo možné rozhodčí doložku či rozhodčí smlouvu platně sjednat, je třeba, aby v rámci právního vztahu exitovala arbitrabilita - určuje, za jakých podmínek lze spor rozhodnout namísto soudního řízení v řízení rozhodčím; je určena zákonem tak, že je dána v majetkových sporech mezi stranami sporu, s výjimkou sporů ze smluv, které se spotřebitelem uzavírá podnikatel, sporů vzniklých v souvislosti s výkonem rozhodnutí a incidenčních sporů.

Rozhodčí doložku je tak možné sjednat například:

- ve smluvním vztahu (včetně nájmů a rozhodování o vyklizení předmětu nájmu),

- ve věcněprávním vztahu (zástavní smlouvy, vypořádání SJM, spoluvlastnictví),

- ve sporech týkajících se korporátního práva (převedení obchodního podílu),

- spory týkající se směnečného práva,

- spory o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

Jak rozhodčí doložku či smlouvu sjednat?

Postačí, pokud do smlouvy či jiného dokumentu přidáte jedno z následujících ustanovení.

a) výlučná rozhodčí doložka

Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem Mgr. Janem Greplem, IČO: 10770011, se sídlem Palackého 151/10, 796 01 ProstějovStrany sporu souhlasí s tím, že rozhodčí řízení bude probíhat jen v písemné podobě, pokud rozhodce nerozhodne jinak, a dále souhlasí s tím, doručování bude v rozhodčím řízení probíhat a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy uvedené ve smlouvě nebo jiné adresy stranami oznámené či na adresy sídla nebo trvalého pobytu b) prostřednictvím datové schránky nebo c) elektronicky na emailové adresy uvedené ve smlouvě nebo stranami oznámené, přičemž tyto způsoby doručování jsou si navzájem rovny. Poplatek za zahájení rozhodčího řízení je do částky 50.000,- Kč vybírán v částce 5.000,- Kč a nad částku 50.000,- Kč ve výši 10 % z hodnoty předmětu řízení, jinak ve výši 10.000,- Kč; uvedené poplatky jsou bez DPH.

b) alternativní rozhodčí doložka

Tato smlouva je uzavírána podle právního řádu České republiky a veškeré spory vznikající z této Smlouvy mohou být kromě obecného soudu v České republice projednány a rozhodovány také rozhodcem Mgr. Janem Greplem, IČO: 10770011, se sídlem Palackého 151/10, 796 01 ProstějovStrany sporu souhlasí s tím, že rozhodčí řízení bude probíhat jen v písemné podobě, pokud rozhodce nerozhodne jinak, a dále souhlasí s tím, doručování bude v rozhodčím řízení probíhat a) prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresy uvedené ve smlouvě nebo jiné adresy stranami oznámené či na adresy sídla nebo trvalého pobytu b) prostřednictvím datové schránky nebo c) elektronicky na emailové adresy uvedené ve smlouvě nebo stranami oznámené, přičemž tyto způsoby doručování jsou si navzájem rovny. Poplatek za zahájení rozhodčího řízení je do částky 50.000,- Kč vybírán v částce 5.000,- Kč a nad částku 50.000,- Kč ve výši 10 % z hodnoty předmětu řízení, jinak ve výši 10.000,- Kč; uvedené poplatky jsou bez DPH.

Pro zvýšení efektivity postupu v rozhodčím řízení doporučuji podepsat přiloženou vzorovou smlouvu nebo směrnici rozhodce o průběhu rozhodčího řízení. Tyto dokumenty budou zveřejněny později.

Kdy je rozhodčí řízení zahájeno?

Rozhodčí řízení je zahájeno dnem, kdy žaloba došla mně coby rozhodci. Následně v písemné formě potvrdím přijetí funkce rozhodce. Podáním žaloby rozhodci dochází, stejně jako k podání žaloby u soudu, ke stavění promlčecích a prekluzivních lhůt. Pakliže bych v dané věci nemohl coby rozhodce rozhodovat, vydám o tom rozhodnutí. Účinky spojené s podáním žaloby zůstávají zachovány, pokud do 30 dnů od doručení takového rozhodnutí podáte žalobu k soudu.

V případě nejasností mne neváhejte kontaktovat na emailové adrese kancelar@greplak.cz.