logo
+420 582 335 622
 Pohledávky a insolvence

Podstatnou částí mé advokátní praxe je rovněž zastupování klientů při vymáhání rozličných pohledávek. Na pořadu dne jsou tak drobné zápůjčky nebo i úvěrové smlouvy, směnečné spory či uplatňování práv z vadného plnění. Nejčastějším typem vymáhaných pohledávek jsou však pohledávky peněžité.

Při vymáhání peněžitých pohledávek mám své know-how, které zahrnuje i posouzení pravděpodobnosti vymožení dlužného plnění. V tomto ohledu zastávám názor, že pohledávka na papíře je sice pěkná, ale pakliže nelze účinně po dlužníkovi vymoci, pak je téměř bezcenná. Převzetí každého případu zahrnuje i konzultaci a zvolení ekonomicky přijatelné cesty.

Vymáhání pohledávek u mne probíhá před-soudní cestou (uzavření dohody o uznání a úhradě dluhu), soudní cestou (žaloba, rozkazní řízení, směnečné a šekové řízení), mimosoudní cestou (ujednání rozhodce ad hoc, doložka ve prospěch rozhodčího soudu), exekuční cestou (spolupráce se soudními exekutory napříč celou Českou republikou), soudním výkonem rozhodnutí (výkon rozhodnutí provádí úředník z příslušného okresního soudu) a i v rámci insolvenčního řízení.

Vymáhání pohledávek

Úsek vymáhání pohledávek u mne začíná v ideálním případě při sepisu smlouvy, ze které pohledávka vzniká. V takovém případě se snažím maximalizovat ochranu věřitele a jeho pohledávku za dlužníkem nejlépe zajistit - zástavním právem, ručením jiné osoby, bankovní zástavou nebo směnkou. Součástí takové smlouvy zpravidla bývá i rozhodčí doložka pro rychlejší uplatnění nároků věřitele. Výjimkou nejsou ani smlouvy se svolením k přímé vykonatelnosti (takové, na základě kterých je možné vést exekuci bez nutnosti soudní žaloby).

Před uplatněním pohledávky u soudu nebo jiného orgánu dávám prostor pro mimosoudní vyjednávání s dlužníkem, jehož výsledkem je ideálně dohoda o uznání a úhradě dluhu, díky které se věřiteli prodlouží nebo obnoví běh promlčecí lhůty a dlužníkovi je dovoleno uhradit dluh ve splátkách, a to i pod hrozbou smluvní pokuty nebo úroku z prodlení. Samozřejmostí je ztráta výhody splátek a snaha o nalezení zajištění věřitele. Mimosoudní vyjednávání samozřejmě odpadá, pokud hrozí, že se pohledávka věřitele brzy promlčí.

Další fází je uplatnění nároku věřitele u soudu nebo jiného orgánu (například rozhodce, rozhodčího soudu). Této fázi předchází detektivní činnost, v rámci které se zjišťuje platební schopnost dlužníka. Na základě dohody s věřitelem je vybrána ekonomicky a efektivně zajímavá varianta dalšího postupu. Po přiznání pohledávky v soudním, rozhodčím nebo jiném řízení následuje její výkon.

Exekuční spory

Výkon pohledávky na peněžité plnění je možné v České republice vést cestou soudních exekutorů nebo prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí. Oba tyto postupy mají své klady i zápory, i když soudní výkon rozhodnutí je v peněžitých věcech již na ústupu. V případě, že dlužník vlastní nemovitou věc, je samozřejmostí zřízení soudního nebo exekutorského zástavního práva, které dlužníkovu nemovitost zajistí jako smluvní zástavní právo. V rámci České republiky spolupracuji s několika soudními exekutory. Volba soudního exekutora je pak dána předpokládanou možností vymoci přiznanou pohledávku jednotlivými způsoby provedení exekuce.

Problémem není ani vymáhání pohledávek v zahraničí nebo výkon českých rozhodnutí v zahraničí. V rámci své praxe spolupracuji s exekutory a jinými orgány vymáhající rozhodnutí ve všech sousedních státech a po vzájemné dohodě je možné vymáhat pohledávku i v dalších státech.

V rámci exekučního práva poskytuji právní poradenství i povinným nebo jiným osobám, vůči kterým je vedena exekuce - například manžel povinného, zaměstnavatel atp. Pomoc mohu nabídnout při sepisu návrhu na vyškrtnutí věci z výkonu rozhodnutí nebo z exekuce a samozřejmě při sepisu insolvenčního návrhu, díky kterému dochází k přerušení exekučních řízení.

Insolvenční právo

V rámci insolvenčního práva mohu nabídnout právní pomoc jak věřitelům při uplatňování jejich pohledávek a sepisu věřitelských insolvenčních návrhů, tak dlužníkům při sepisu návrhu na schválení oddlužení nebo konkurzních návrhů u právnických osob.

Věřitel by měl dbát vždy řádného uplatnění své pohledávky v insolvenčním řízení dlužníka ve stanovené lhůtě, která činí 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Takové rozhodnutí se však oznamuje prostřednictvím insolvenčního rejstříku a věřitelům se zásadně nedoručuje. V případě vymáhání pohledávek věřitele v mé kanceláři je prováděn rovněž insolvenční monitoring jeho pohledávek tak, aby nehrozilo propadnutí této lhůty. V mé advokátní praxi jsem již několikrát jménem věřitele dosáhl zrušení schválení oddlužení dlužníka pro jeho nepoctivý záměr (například vyvádění majetku) nebo pro jeho nedbalý přístup k plnění povinností (tzv. život na půjčku).

Naopak pokud se dlužník dostane do úpadku ve formě platební neschopnosti (více věřitelů, závazky delší dobu po splatnosti, neschopnost je plnit) nebo předlužení (pasiva jsou větší než aktiva), měl by tuto svoji situaci co nejrychleji řešit, aby nebyl odpovědný za případnou škodu za opožděně podaný insolvenční návrh. V mé kanceláři pro dlužníka připravím insolvenční návrh včetně potřebných příloh, a za dlužníka jej coby oprávněná osoba podle insolvenčního zákona podám. Možností je i zastupování dlužníka v celém insolvenčním řízení.