logo
+420 582 335 622
 Obchodní právo a spolky

Svým klientům mohu nabídnout rovněž širokou škálu služeb v oblasti obchodního práva. Jedná se o právní odvětví, kterému je více vlastní právní kreativita než destrukčnost - je zde dána možnost něco vytvářet a nastavovat vlastní pravidla rozdílná od zákona. V rámci obchodního práva se zaměřuji na právo obchodních korporací, obchodní smlouvy, právo průmyslového vlastnictví a rovněž spolkové a myslivecké právo.

Obchodní korporace

Do problematiky obchodních korporací spadá jejich založení a vznik, pořádání valných hromad a schůzí jiných orgánů, převod obchodních podílů, ale rovněž řešení sporů mezi společníky, vyloučení členů či náhrada škody za porušování smluvní či zákonné povinnosti. Právo obchodních korporací je úzce provázáno s veřejným právem - zejména pak s oblastí daňového a živnostenského práva. Ve spolupráci s notáři, daňovými poradci a auditory Vám mohu zajistit kompletní servis v této oblasti.

V rámci založení obchodních korporací se s klienty zaměřuji na výběr vhodné právní formy pro jejich podnikání. Ačkoli je z daňového hlediska nejvýhodnější samotné podnikání fyzické osoby (OSVČ), tak z hlediska odpovědnosti za závazky celým majetkem se již nejedná o tu nejčastější formu podnikání. V některých případech zákon ani pro specifické oblasti takové podnikání nepřipouští. Po výběru právní formy na základě přání klienta a mých doporučení připravím vhodnou společenskou smlouvu nebo jiný zakladatelský dokument, zajistím potřebná živnostenská oprávnění, případně i sídlo a členskou strukturu volených orgánů právnických osob (výběr osob však zůstává na klientovi). Po vzniku právnické osoby pak následuje registrace k potřebným daním a další postup.

V rámci každé právnické osoby se pravidelně, nejčastěji alespoň jednou ročně, schází široká členská základna právnické osoby - valná hromada nebo členská schůze. Tomuto orgánu pak většinou náleží rozhodování v zásadních otázkách, mezi které patří například rozhodnutí o rozdělení zisku nebo schválení účetní závěrky. Aby taková valná hromada proběhla řádně, měla by být pečlivě připravena již od svolání až po vyhotovení zápisu a zapsání případných změn do obchodního rejstříku. Všechny tyto činnosti Vám dokáži obstarat.

Samozřejmostí je pak i smluvní servis v případě převodu obchodních podílů či účastenských cenných papírů, a to včetně případného zajištění a jiného smluvního obsahu dle přání klienta a mých doporučení. Takové smlouvě pak zpravidla následuje i zápis změn do obchodního rejstříku.

Klienti se na mne mohou obracet i v případě problémů ve společnosti - nejčastěji mezi společníky a členy volených orgánů. I zde dokáži poskytnout kvalifikovanou pomoc a využít všech myslitelných prostředků, předtím se však snažím jít cestou mimosoudního vyjednávání. Přeci jen za existencí právnické osoby stojí mnohdy několikaleté osobní snažení a život jednotlivých osob.

Průmyslové právo

V rámci průmyslového práva, resp. práva průmyslového vlastnictví, nabízím pomoc při zakládání a vymáhání práva duševního vlastnictví v podobě ochranných známek, užitných vzorů, patentů a dalších. Jedná se o oblast, kdy práva jejich nositelům vznikají až okamžikem zápisu do seznamu, který vede pověřený úřad (nejčastěji Úřad průmyslového vlastnictví). Za případné zneužití těchto práva je možné požadovat náhradu škody, vydání bezdůvodného obohacení, ale i náhradu nemajetkové újmy. Samozřejmostí jsou i zdržovací a odstraňovací nároky.

S těmito právy souvisí i právo nekalé soutěže, které se uplatňuje při hospodářském trhu více soutěžitelů. I v této oblasti mohu nabídnout kvalitní právní poradenství.

Myslivecké právo, spolky a jiné

Závěrem své služby nabízím i pro oblast spolků a dalších právnických osob soukromého práva. Spolky jsou ideálním a flexibilním nástrojem pro sdružování osob za účelem volnočasových aktivit, ať se jedná o pořádání táborů, činnost turistického klubu nebo výkon práva myslivosti. Podstatné však je, že ústředním účelem těchto právnických osob není dosahování zisku (byť jej mohou za účelem hlavních aktivit generovat).

V případě potřeby jsem schopný poskytnout i právní poradenství v oblasti společenství vlastníků jednotek, nadací, nadačních fondů, ústavů, svěřenských fondů a odborových organizací.