logo
+420 582 335 622
 GDPR a ochrana osobnosti

V rámci těchto dvou spojených oblastí nabízím spolupráci ve sféře ochrany osobnosti (která je spíše právem soukromým) a ochrany osobních údajů (která je spíše právem veřejným). Jelikož obě oblasti spolu souvisejí, je jim poskytována pozornost v rámci jednotné kategorie.

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů není pojem českému právnímu řádu neznámý, ale skloňovat se začal až s příchodem (účinností) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "GDPR"). Ochrana osobních údajů je protkána celou řadou mýtů a polopravd - například že již není možné zveřejňovat fotografie, že zveřejněním obsahu na sociálních sítích k němu ztrácíme vlastnické právo atp. Tyto výmysly je možné v profesní spolupráci hravě překonat, je však třeba dbát povinností, které GDPR nově zavádí.

Uvedené nařízení přineslo řadu formalizovaných pravidel pro subjekty, které při své činnosti zpracovávají osobní údaje jiných fyzických osob. Nařízení nedopadá na aktivity běžného života (například telefonní seznam každého z nás, elektronický diář atp.), údaje o právnických osobách a lidské bytosti již zesnulé. V souladu se svými zásadami nastavuje transparentní strukturu pro jednotlivé důvody zpracování osobních údajů, možnou dobu pro jejich zpracování, poskytování informací o zpracování a jiných práv subjektu údajů a případné kontrolní či správní řízení v případě porušení těchto pravidel.

Ve spolupráci se mnou můžete provést audit ohledně toho při jakých činnostech u Vás dochází ke zpracování osobních údajů, jak tyto postupy lépe zabezpečit a jak nastavit jednoduchou transparentní cestu pro podávání a vyřizování práv subjektů údajů. V rámci tohoto auditu dochází na žádost klienta k vytvoření celé dokumentace pro účely ochrany osobních údajů - veřejné zásady ochrany osobních údajů, interní analýza rizik zpracování osobních údajů a záznamy o jejich zpracování a dokumentace pro vyřizování žádostí subjektů údajů. Samozřejmostí je i zastoupení v případném kontrolním či správním řízení před Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Právní služby poskytuji i subjektům údajů, kteří se snaží uplatnit některá ze svých práv vůči správci osobních údajů - například právo být zapomenut.

Ochrana osobnosti

V rámci ochrany osobnosti mohu nabídnout prostředky, jakými lze odvrátit zásahy do soukromí, důstojnosti, cti, dobrého jména a rodinného života fyzických osob. Tyto prostředky mohou směřovat jak proti ojedinělé pomluvě pronesené na veřejnosti, zveřejněné na sociálních sítích nebo v médiích, ale mohou se týkat rovněž cílené nebo dezinformační kampaně proti fyzické osobě nebo skupině osob. V oblasti ochrany osobnosti je možné domáhat se zdržení se dalších zásahů, odstranění následků a případně i náhrady škody, náhrady nemajetkové újmy a též vydání bezdůvodného obohacení.

Obdobné nástroje lze použít i při zásahu do práva na dobré jméno nebo na soukromí právnických osob, ale zde se prostředky ochrany omezují na zdržovací a odstraňovací nárok. Náhrady újmy se lze domáhat jen ve zvláštních případech - například pokud došlo k porušení práva proti nekalé soutěži (zlehčování jiného soutěžitele, parazitování na pověsti aj.).