logo
+420 582 335 622
 Prohlášení advokáta o pravosti podpisu

Na základě dotazů několika obecních úřadů k problematice „ověřování podpisů“ advokátem v souvislostmi s žádostmi o vydání voličských průkazů, zejména k otázce absence úředního razítka advokáta na ověřovací doložce, jsem se rozhodl vydat následující prohlášení.

Advokát je v souladu s § 25a zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, oprávněn nahradit úřední ověření podpisu vyžadovaného zvláštními právními předpisy svým prohlášením o pravosti podpisu se stejnými účinky.

Jedním z případů, kdy zvláštní právní předpis vyžaduje úředně ověřený podpis (který advokát může svým prohlášením o pravosti podpisu nahradit), je žádost o vydání voličského průkazu podle § 6a odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů.

Z uvedeného vyplývá, že advokát může svým soukromoprávním prohlášením nahradit požadavek na úřední ověření podpisu stanovený zvláštním zákonem, ale tím se z něj nestává orgán veřejné moci (např. jako obecní úřad či notář při provádění legalizace). Z tohoto důvodu nemůže advokát při prohlášení pravosti podpisu užít kulaté úřední razítko.

V souladu s § 25a zákona o advokacii musí prohlášení o pravosti podpisu advokátem obsahovat následující údaje:

a) běžné číslo knihy o prohlášeních o pravosti podpisu,

b) jméno, příjmení, bydliště, popřípadě místo pobytu, a datum narození jednající osoby,

c) údaj, jak byla zjištěna totožnost jednající osoby, včetně označení druhu a čísla dokladu,

d) prohlášení advokáta, že listina jím byla sepsána nebo, že byla před ním jednající osobou vlastnoručně podepsána,

e) datum a místo, kde bylo prohlášení o pravosti podpisu advokátem učiněno,

f) jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů a jeho podpis, a v případě uvedeném v odstavci 5 jméno a příjmení advokáta, jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátů, jméno a příjmení advokátního koncipienta a jeho evidenční číslo podle zápisu v seznamu advokátních koncipientů a jeho podpis s dodatkem „v zastoupení“.

Pakliže bude prohlášení advokáta o pravosti podpisu obsahovat veškeré výše uvedené náležitosti, pak se jedná o úplné a zákonné prohlášení o pravosti podpisu, které ke své platnosti nevyžaduje připojení jakéhokoli razítka advokáta. Pokud by advokát k prohlášení o pravosti podpisu připojil kulaté úřední razítko, mohl by se dopustit přestupku podle § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, neboť podle § 2 odst. 1 tohoto zákona nespadá do okruh osob, které jsou oprávněny malý státní znak užívat.

V Prostějově dne 27. září 2021

Mgr. Jan Grepl, advokát č. evid. ČAK 19709