logo
+420 582 335 622
 Evidence skutečných majitelů

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu do českého právní prostředí zavádí nejen zvýšené povinnosti advokátům, notářům, realitním makléřům a jiným povinným osobám při provádění vybraných transakcí (jako je například prodej nemovitosti se zajištěním kupní ceny v úschově nebo prodej obchodního podílu), nýbrž stanovuje povinnost právnickým osobám a svěřenským fondům zapsat do neveřejné evidence skutečných majitelů (přidružené evidenceobchodního rejstříku) skutečného majitele.

Skutečným majitelem rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti. Zákon zároveň zavádí vyvratitelné právní domněnky o tom, kdo je skutečným majitelem v právnických osobách. Překvapivou informací patrně nebude skutečnost, že za skutečného majitele bude v případě kapitálových společností považována například osoba disponující určitým počtem hlasovacích práv nebo obchodním podílem na této korporaci.

Zákon překvapivě stanoví povinnost zapsat skutečného majitele i v případě spolku, nadace, nadačního fondu, ústavu či svěřenského fondu. Ačkoliv důsledky nesplnění této povinnosti nejsou v tuto chvíli citelné, může se projevit v případě veřejných zakázek či dotací.

Návrh na zápis údajů do evidence skutečných majitelů může podat jen oprávněná osoba podle zákona o veřejných rejstřících, a to jen na předepsaném formuláři. Do této evidence se zapíší identifikační údaje o skutečném majiteli právnické osoby či jiné entity v rozsahu jména, příjmení, data narození a rodného čísla, státní příslušenosti a údaji o tom, na základě jaké skutečnosti je postavení skutečného majitele v dané entitě založeno (např. o podílu na hlasovacích právech v právnické osobě).

Údaje o skutečném majiteli se nezvěřejňují, jak je tomu v případě údajů z obchodního rejstříku. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může získat zapsaná osoba. Výpis údajů z evidence skutečných majitelů může v rozsahu údajů o jméně, státu bydliště, roce a měsíci narození skutečného majitele a údajů právním důvodu zápisu této osoby do evidence obdržet ten, kdo prokáže zájem v souvislosti s předcházením trestným činům legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti a jejich zdrojovým trestným činům a trestným činům financování terorismu a podpora a propagace terorismu - tedy například advokát provádějící převod obchodního podílu v takové korporaci.

Zápis údajů nebo zápis změn údajů do evidence skutečných majitelů podléhá soudnímu poplatku ve výši 1.000,- Kč. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny zápis skutečných majitelů u právnických osob či jiných entit nepodléhajících zápisům v obchodním rejstříku (např. spolek, nadace, svěřenský fond) nebo zápis změny údajů o právním důvodu zápisu skutečného majitele.

 

 

 

20. března 2020, Mgr. Jan Grepl

Galerie