logo
+420 582 335 622
 Dříve vyslovené přání pacienta

Zákon o zdravotních službách umožňuje, aby pacient hodnověrným způsobem sepsal své prohlášení pro případ své budoucí nezpůsobilosti. Takové prohlášení pak lékaři v budoucnu pomůže v případě, ve kterém se bude rozhodovat, jakou zdravotní péči pacientovi poskytnout, pokud ten nebude ve stavu, ve kterém by dokázal s poskytnutím této péče vyslovit souhlas.

Dříve vyslovené přání je možné učinit písemně v úředně ověřeným podpisem pacienta. Tento dokument je z logiky věci nutné doručit poskytovateli zdravotních služeb, který jej založí do zdravotní dokumentace. Pacient může dále po převzetí do péče u poskytovatele zdravotních služeb toto dříve vyslovené přání učinit písemně (bez ověřeného podpisu) do zdravotní dokumentace, což dosvědčí svým podpisem zdravotnický pracovník a další alespoň jeden svědek. Dříve vyslovené přání může pacient kdykoliv odvolat, a to i ústně. O této skutečnosti poskytovatel zdravotních služeb seíše záznam.

Pacient může v dříve vysloveném přání uvést, s jakými zdravotními službami vysloví v budoucnu pro případ své nezpůsobilosti souhlas, a se kterými naopak ne. Může tak například uvést, že si nepřeje setrvat na umělé podpoře života po dobu delší než uvedený počet hodin či dní, nebo že si nepřeje být držen na umělé podpoře vůbec. Problematické by bylo, pokud pacient uvede, že si nepřeje být držen na podpoře života, jakmile se to pro něj stane nedůstojným. Vzhledem k tomu, že lékař nebude vědět, co by již pacient považoval za nedůstojné, rozhodoval by o splnění této podmínky soud.

Dříve vyslovené přání není zákonem časově omezeno (dříve jej bylo možné učinit s platností pěti let), sepsat jej však mohou jen zletilí a svéprávní pacienti. Lékař má povinnost k dříve vyslovenému přání přihlédnout - není tedy stanovena pevná povinnost lékaře se tímto dokumentem řídit. Lékaři ji tak ponechána možnost úvahy, zda od sepsání dříve vysloveného přání neuběhlo již tolik času, že se změnily poměry na straně pacienta, a že by za současné situace již takové přání nevyjádřil. Příkladem takové změny poměrů je situace, kdy pacient za dobu své příslušnosti k jedné náboženské skupině vyjádří své přáním nepodstupovat krevní tranfuzi, následně pacient konvertuje k jinému náboženství, dříve vyslovené přání však ponechá v platnosti; o řadu let později může dojít k nehodě, při které bude pacient potřebovat krevní transfuzi. Za této situace se může lékař rozhodnout o ignorování dříve vysloveného přání pacientem.

Je zřejmé, že dříve vyslovené přání je velmi podstatnm dokumentem, který by měl být sepsán vždy s co největší rozvahou. Lze doporučit účinky dříve vysloveného přání omezit délkou trvání (např. na dva roky) a dříve vyslovené přání průběžně obnovoat a aktualizovat. Pokud bude pacient přijat do péče nového poskytovatele zdravotních služeb, je příhodné tento dokument založit do zdravotní dokumentace u tohoto poskytovatele.

 

 

 

30. dubna 2020, Mgr. Jan Grepl